Zbirka rimskodobnih, poznoantičnih in zgodnjesrednjeveških predmetov